#எனதுபுலம்பெயர்ந்தக்கதை

   My Immigrant Story 2020 Emoji

STATUS: Live now!

  • Started Monday 1st June 2020
What is the #எனதுபுலம்பெயர்ந்தக்கதை emoji and why should I care?
  • The #எனதுபுலம்பெயர்ந்தக்கதை emoji is actually what's known as a hashflag
  • Hashflags are special emoji-like icons appearing on Twitter if you use specific hashtags
  • They show only in official Twitter apps and are to encourage people to use those hashtags
  • They are often part of an ad campaign & may be called branded emoji or custom emoji

Back To All Hashflags Usage Of #எனதுபுலம்பெயர்ந்தக்கதை By Date: See On Twitter...